28042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเช้า

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 8 การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน 11.30 - 12.00 น. ตอนที่ 9 STEM Show case 13.30 - 14.00 น. ตอนที่ 10 การแนะนำแนวทางการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน 14.00 - 15.00 น. ตอนที่ 11 ชี้แจงรายละเอียดการนำเสนอโครงการสะเต็มศึกษา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )