5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )