5.การดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )